Karta Bezpieczeństwa Produktu

Zgodnie z przepisami (WE) Nr 1907/2006

czerwień z Falun, malowanie ręczne

Wersja: 2.0/En Zmieniona: 24-06-2013

 

1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Falu Red paint – czerwień z Falun, malowanie ręczne

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania :

1: Malowanie profesjonalne na zewnątrz
2: Malowanie na zewnątrz przez użytkownika/konsumenta
Nie mogą być stosowane w produktach, które wchodzą w bezpośredni kontakt ze skórą.
Nie mogą być stosowane w produktach, które wchodzą w bezpośredni kontakt z pożywieniem.
Nie zaleca się do malowania wewnątrz pomieszczeń na dużych powierzchniach.

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Adres:

Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg
Krongårdsvägen 6
791 61 Falun
Telefon:
+ 46 (0) 23-782325
+ 46 (0) 23-782708
E-mail:
info@falurodfarg.com

 

1.4. Numer alarmowy

Numer alarmowy w Szwecji: 112
Numer telefonu do Centrum Informacji ds. zatruć w Szwecji + 46 (0) 8-331231
Firmowy numer alarmowy + 46 (0) 23-782325

Dostępność poza godzinami pracy Tak Nie x

 

2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z rozporządzeniem 1999/45/EC

R52/53

Zdrowie

Farba Falu zawiera ołów (Pb) w małych ilościach; Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.
Farba Falu zawiera substancje w niewielkich ilościach (<0.1%), które mogą wywołać reakcje alergiczne, dlatego należy unikać bezpośredniego kontaktu i powtarzającego się kontaktu skóry z produktem.

Środowisko
Farba Falu jest szkodliwe dla organizmów wodnych i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Pożar

Farba Falu nie jest klasyfikowana jako łatwopalna

 

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z rozporządzeniem 1999/45/EC

Zwrot określający zagrożenie:
Nie dotyczy
Oznaczenia dotyczące ryzyka:
R52/53: Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa::
S29: Nie odprowadzać do kanalizacji
S35: Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
S56: Usuwać produkt i jego opakowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S61: Unikać uwalniania substancji do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

 

Specjalne oznakowanie:

Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, do których dzieci mogą uzyskać dostęp, żuć lub ssać.”
Zawartość:
Barwnik Falu

 

2.3 Inne zagrożenia:

Nieznane

 

Inne:

Kryteria PBT i vPvB zgodnie z załącznikiem XIII of REACH nie mają zastosowania do barwnika Falu Red.

 

3 SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

 

3.2. Mieszaniny

Farba Falu jest farbą wapienną scharakteryzowną przez silną właściwość sklejania dzięki………
Barwnik w farbie jest barwnikiem Falu zawierajacym Hematyt (trójtlenek żelaza), magnetyt, getyt, kwarc, skaleń, siarczan wapnia, siarczan ołowiu, cynk i miedź. Materiałem wyjściowym dla barwnika Falu jest naturalnie występujący w ziemi pigment. Głównymi składnikami są nierespirabilna krzemionka (20-45%), Hematyt (0-45%) and Magnetyt (0-45%). 

Klasyfikacja substancji zgodnie z 67/548/EEC

 

Farba Falu
Substancja niebezpieczna Numer rejestracyjny REACH Stężenie % Nr CAS Nr WE Zwrot określający zagrożenie Oznaczenia dotyczące ryzyka
Barwnik Falu 01-2119703173-52 18 – 20 910-670-4 T, N R61, R33, R51/53

 

Substancje niebezpieczne w barwniku Falu
Substancja niebezpieczna Stężenie % Nr CAS Nr WE Zwrot określający zagrożenie Oznaczenia dotyczące ryzyka
Kwarty (Frakcje respirabilne) 1.1 14808-60-7 238-878-4 Xn R48/20
Siarczan ołowiu(jako ołów, Pb) 0.23 12036-76-9 234-853-7 T, Xn, N R61, R62, R20/22, R33, R50/53
Tlenek cynku 0.1 1314-13-2 215-222-5 N R50/53

 

Oznaczenia dotyczące ryzyka, pełny tekst; zobacz w sekcji 16

Klasyfikacja substancji zgodnie z 1272/2008/EC (CLP)

 

Farba Falu
Substancja niebezpieczna Numer rejestracyjny REACH Stężenie % Nr CAS Nr WE Klasa (y) zagrożeńKategoria(e) kodów Oznaczenia dotyczące ryzyka
Barwnik Falu 01-2119703173-52 18 – 20 910-670-4 Repr.1A STOT RE 2 Aquatic Chronic 2 H360Df H373 H411

 

Substancje niebezpieczne w barwniku Falu
Substancja niebezpieczna Stężenie % Nr CAS Nr WE Klasa (y) zagrożeńKategoria(e) kodów Oznaczenia dotyczące ryzyka
Kwarty (Frakcje respirabilne) 1.1 14808-60-7 238-878-4 STOT RE 1 H372
siarczan ołowiu(jako ołów, Pb) 0.23 12036-76-9 234-853-7 Repr.1A Acute Tox. 4 STOT RE 2 Auatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H360Df H332 H302 H373 H400 H410
Tlenek cynku 0.1 1314-13-2 215-222-5 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H400 H410

Oznaczenia dotyczące ryzyka, pełny tekst; patrz sekcja 16

 

4 Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie

W przypadku wystąpienia objawów wynikających z wdychania pyłu, farb w spray’u czy aerozoli: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Zapewnić opiekę lekarską! W przypadku utraty przytomności, należy umieścić poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, czekając karetkę. Jeśli to konieczne wykonać sztuczne oddychanie.

Kontakt ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyj dotknięty obszar mydłem i spłukać dużą ilością wody.

Kontakt z oczami

Ostrożnie płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą
Jeśli to możliwe, użyć letniej wody z delikatnym strumieniem / prysznicem. Zapewnić opiekę lekarską w przypadku przedłużających się dolegliwości.

W przypadku połknięcia

Jeśli poszkodowany jest przytomny podać do picia kilka szklanek wody.
Spróbować wywołać wymioty. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza,.

 

4.2. Najważniejsze symptomy i skutki zarówno ostre i opóźnione

Informacje ogólne: Ponieważ objawy zatrucia mogą zacząć pojawiać się dopiero po kilku godzinach, narażona osoba powinna przebywać pod opieką lekarską przez okres co najmniej 48 godzin po wypadku lub incydencie.

 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i postępowania z poszkodowanym

Jako podstawowa zasada i w przypadku wątpliwości bądź gdy dolegliwości nie ustępują należy zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Nigdy nie starać się podawać nic płynnego osobie nieprzytomnej

 

5 Środki ochrony przeciwpożarowej.

5.1. Środki gaśnicze

Produkt nie jest palny. Wybierz odpowiedni sprzęt gaśniczy w przypadku pożaru.

Odpowiednie środki gaśnicze
Dwutlenek węgla (CO2), proszek gaśniczy lub strumień wody. Duże pożary powinny być gaszone pianą odporną na działanie alkoholu.

Nieodpowiednie środki gaśnicze
Nie stosować bezpośredniego strumienia wody na płonący produkt; może to spowodować rozpryskiwanie i rozprzestrzenienie się ognia.

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Nieznane

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Założyć przeciwpożarową odzież ochronną oraz maskę tlenową (SCBA) zakrywającą całą twarz, działającą przy dodatnim ciśnieniu.

 

6 Niezamierzone uwolnienie do środowiska

 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

W przypadku powstawania pyłu, zastosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne (patrz sekcja 8).

 

6.2. Środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać przedostawaniu się wycieku do kanalizacji, wód powierzchniowych lub podziemnych.
Jeżeli nie jest to możliwe, natychmiast powiadomić odpowiednie władze. W przypadku większego wycieku należy powiadomić służby ratunkowe.

 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania

Zebrać wyciek i odpady do odpowiednich pojemników do bezpiecznego usuwania jako odpady niebezpieczne.

 

6.4. Odniesienie do innych sekcji

Dodatkowe informacje odnośnie indywidualnych środków ostrożności, zobacz sekcja 8
Dotyczących gospodarki odpadami, patrz sekcja 13.

 

7 Obsługa i przechowywanie

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne:

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w miejscach dobrze wentylowanych.
Obchodzić się i otwierać pojemniki tak by uniknąć powstawania pyłu.
Unikać wdychania i kontaktu oczu i skóry z pyłem.
Stosować ochronę układu oddechowego zgodnie z EN140, z filtrem typu P (filtr przeciwpyłowy) podczas
szczotkowania i polerowania powierzchni uprzednio malowanych.
Zabezpiecz oczy i załóż gumowe rękawice.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy:

Umyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po użyciu produktu i przed posiłkami, przerwą na kawę czy papierosa oraz na zakończenie dnia pracy.

Zdjąć zanieczyszczone bądź zakurzone ubranie robocze. Umyć zanieczyszczone ubranie przed ponownym użyciem.

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać farbę w zamkniętych pojemnikach w temperaturze powyżej zera, w suchych warunkach.

 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w sekcji 1.2.

 

8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dane przedstawione poniżej pochodzą z badań głównego składnika trójtlenku żelaza i skażenia ołowiem.

Informacja na temat trójtlenku żelaza:

Jedyną drogą narażenia się jest wdychanie kurzu i należy to brać pod uwagę w zakresie zawodowo narażonych pracowników i osób w otoczeniu.

Zaobserwowane efekty zależą od cząsteczek w kurzu (rozmiar, kształt) niż od substancji jaką kurz zawiera i dlatego też jest najbardziej odpowiednie użycie ogólnych limitów na pył DNEL och DN (M) Els w przypadku narażenia zawodowego.

 

Schemat narażenia Sposób DNEL/DMEL Wartość
Przewlekłe, ogólnoustrojowe skutki Wdychanie DNEL 10 mg/m3 (pył wdychany* )
IWdychanie DNEL 3mg/m3 (pył respirabilny *)
Przewlekłe, local effects Wdychanie DNEL 10 mg/m3 (pył wdychany* )
Wdychanie DNEL 3 mg/m3 ( pył respirabilny *)

* Frakcja wdychana to całkowita ilość cząstek w powietrzu, która jest wdychana przez nos i usta.

Frakcja respirabilna to wdychane cząsteczki, które dostają się do dolnych dróg oddechowych, pęcherzyków płucnych.

Informacja dotycząca skażenia ołowiem:

DNEL dla oceny zagrożenia przez narażenie zawodowe:

 

Subpopulacja DNEL Skutki zdrowotne
Kobiety ciężarne 10 ug/dL Mapa rozwoju toksyczności rozwojowej poznawczych części systemu nerwowego / mózgu
Reszta dorosłych 40 ug/dL Funkcje neuropsychologiczne

 

DNEL dla oceny zagrożenia dla całej populacji:

 

Subpopulacja DNEL Skutki zdrowotne
Dzieci (jednostki) 10 ug/dL Skutki w nauczaniu
Dzieci (Populacja) 5 ug/dL Niezdefiniowane (neuropsychologiczne) skutki na poziomie społeczności lokalnej.
Kobiety ciężarne 10 ug/dL Mapa rozwoju toksyczności rozwojowej poznawczych części systemu nerwowego / mózgu
Reszta dorosłych 20 ug/dL Funkcje neuropsychologiczne

 

PNEC dla środowiska wodnego

Odkąd nie jest to możliwe by formalnie obliczyć PNEC dla mieszanin, zostały użyte dane przekrojowe z różnych badań o ekotoksyczności ołowiu.

 

Środowisko wodne PNEC
Woda słodka 6.5 μg dissolved Pb/L
Woda morska 3.4 μg/L dissolved Pb/L

 

Frakcje respirabilne:

Poniższa tabela wykazuje dopuszczalne Limity Narażenia Zawodowego (8 godzinna ekspozycja) zgodnie ze szwedzkimi regulacjami (AFS 2011:18) dotyczącymi frakcji respirabilnych barwnika.

Składniki respirabilne Poziom limitu narażenia zawodowego podczas 8 godzinnej ekspozycji (AFS 2011:18)
Kwarc – mysle ze chodzi o kwarc choc w texcie oryginalnym jest wyrażnie Quarts a nie quartz 0.1 mg/m3
Tlenek cynku 5 mg/m3

 

8.2. Kontrola narażenia

Odpowiednie techniczne środki kontroli

Produkt ma być używany do malowania na zewnątrz i do malowania natryskowego na zewnątrz.

 

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Używać indywidualnego sprzętu ochronnego. Umyć ręce przed przerwami i po czasie pracy. Usuwać zanieczyszczone ubrania i umyć je przed ponownym użyciem.

 

Ochrona oczu i twarzy

Nosić ochronne okulary z bocznymi osłonami.

 

Ochrona skóry

Nosić odzież ochronną i gumowe rękawice podczas prac powodujących powstawanie pyłu.

 

Ochrona dróg oddechowych

Używać ochrony dróg oddechowych zgodnie z EN140 z filtrem typu P (filtr przeciwpyłowy) podczas prac powodujących powstawanie pyłu oraz podczas użycia natryskowego.

 

Zagrożenia termiczne

Nie są dostępne żadne informacje/ dane dla tego produktu

 

Kontrola narażenia środowiska:

Zanieczyszczona woda przemysłowa powinna zostać oczyszczona w zakładzie uzdatniania wody przemysłowej, bądź odprowadzona do oczyszczalni ścieków, gdzie są dostępne etapy oczyszczania zarówno pierwotnego i wtórnego.
Po więcej informacji dotyczących wycieków lub zarządzania odpadami – zobacz sekcję 6 i 13.

 

9 Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje dotyczące podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

 

Parametry Wartość Metoda /Komentarz
Wygląd Ciecz kleista W temp. 20ºC i1013 hPa.
Kolor Czerwony, różowy, szary, czarny W temp. 20ºC i 1013 hPa.
Temperatura topnienia/Temp. krzepnięcia Nie określono Temperatura topnienia wszystkich głównych składników wynosi >1000 ° C
Temperatura wrzenia Nie ma zastosowania Wszystkie główne składniki są związkami organicznymi
Temperatura zapłonu Nie ma zastosowania Wszystkie główne składniki są związkami organicznymi
Szybkość parowania Nie ma zastosowania Wszystkie główne składniki są związkami organicznymi
Gęstość względna 1.16-1.19 W temp. 20ºC
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny w wodzie
pH 6-7

9.2. Inne informacje

0.85 % ołowiu w farbie jest przyswajalny biologicznie po 3 godzinach ługowania przy pH 7 (37 ° C) (patrz sekcja 11). 

 

10 TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

 

10.1. Reaktywność

Produkt jest trwały i reakcje niebezpieczne nie są przewidziane na podstawie składników (nieorganiczny), struktury i właściwości chemicznych.

 

10.2. Trwałość chemiczna

Produkt jest trwały i reakcje niebezpieczne nie są przewidziane na podstawie składników (nieorganiczny), struktury i właściwości chemicznych.

 

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji

Produkt jest trwały i reakcje niebezpieczne nie są przewidziane na podstawie składników (nieorganiczny), struktury i właściwości chemicznych.

 

10.4. Warunki zapobiegające

Chronić przed zawilgoceniem i przed środkami silnie utleniającymi.
Więcej informacji odnośnie właściwych warunków magazynowania i użytkowania – zobacz sekcja 7

 

10.5. Materiały niezgodne

Brak jest dostępnych informacji na temat tego produktu

 

10.6. Niebezpieczny rozkład produktu

Brak jest dostępnych informacji na temat tego produktu

 

11 Informacje toksykologiczne

 

11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych

Barwnik w farbie Falu jest substancją wieloskładnikową i informacje/dane toksykologiczne nie są dostępne dla tej substancji bądź mieszaniny.
Zamiast tego zostały użyte Informacje toksykologiczne dotyczące głównego składnika trójtlenku żelaza i zanieczyszczenia ołowiem.

 

Klasy zagrożenia Droga narażenia Wartość
Toksyczność ostra Doustna szczur, LD50: > 2000 mg/kg bw*
Wdychanie szczur, toksyczność wdechowa LC50 (4 h): > 5.05 mg/L*
Substancja nie jest silnie toksyczna
Działanie żrące/drażniące na skórę Substancja nie działa drażniąco/żrąco (pomiar reakcji skórnej na królikach, acc. OECD 404)*
Poważne uszkodzenie oczu/ podrażnienie Substancja nie działa drażniąco/żrąco (na podstawie testów przeprowadzonych przy użyciu zarówno trójtlenku ołowiu i ołowiu).
Uczulanie na drogi oddechowe i skórę Substancja nie działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę biorąc pod uwagę właściwości jej składników

 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Substancja nie jest mutageniczna – oparte na właściwościach składników substancji
Kancerogenność Substancja nie jest rakotwórcza – oparte na właściwościach składników substancji
Wpływ na rozrodczość Ołów i barwnik działają toksycznie na rozrodczość Chociaż farba nie jest sklasyfikowana jako szkodliwa na rozrodczość odkąd koncentracja ołowiu w farbie jest poniżej granic klasyfikacji.
STOT- Działanie toksyczne na organy docelowe – Narażenie jednorazowe Substancja nie jest klasyfikowana jako STOT-SE – oparte na właściwościach składników substancji
STOT- działanie powtórzone Ołów i barwnik jest sklasyfikowane jako STOT – RE. Działa szkodliwie na organizm poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.Chociaż farba nie jest sklasyfikowana jako STOT-RE odkąd koncentracja ołowiu w farbie jest poniżej granic klasyfikacji.
Zagrożenie spowodowane wdychaniem Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna przy wdychaniu.

 

* dotyczy danych dla Fe III. Dla Hematytu (Fe2O3) brakuje danych

12.1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Barwnik w farbie Falu jest substancją wieloskładnikową i informacje/dane ekotoksykologiczne nie są dostępne dla tej substancji bądź mieszaniny.
Zamiast tego zostały użyte Informacje toksykologiczne dotyczące głównego składnika trójtlenku żelaza i zanieczyszczenia ołowiem.
Skażeniem ołowiem:
Kompilacja jet oparta o informacje ekotoksykologiczne soli ołowiu rozpuszczalnego w wodzie i na podstawie poziomu ołowiu mierzonego w roztworze wodnym.

 

Istotne informacje ekologiczne

Rodzaj Fe Fe Typ końcowy Pb Fe Typ końcowy
Ryba 0.5 mg/l 21 d, NOEC, Cyprinus carpio –karp 0.9 μg/l (0.9-1.02 μg/l) 30 d, NOEC, Fish, Pimphales promelas – Trzebla grubogłowa, time to hatch – czas do wylęgu

 

Bezkręgowce wodne >100mg/l 12.9 mg/l 48 h, EC50, Daphnia magna, OECD 202 24 h, LC50, Brachionus calyciflorus, OECD 202 26.4 μg/l 48 h, LC50, Ceriodaphnia dubia, toksyczność ostra
Wodne, glony zielone 21.7 μg/l 48 h, LC50, Pseudokirchneriella subcapitata
mikroorganizmy lądowe 96 mg/ kg soil 28 d, NOEC, on soilinoculum respiration
mikroorganizmy lądowe 130 mg /kg dry matter 112 d, NOEC, Dendrobaena rubida, hatch rate – wkażnik wylęgu
Rośliny 110 μg/l 7 d, NOEC, Lemna gibba, blade and biomass growth przyrost źdźbła i biomasy

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

 

Degradacja abiotyczna

Nie określono. Zgodnie z Rozporządzeniem, Aneks VIII REACH – (kolumna 2), żadne badania hydrolizy nie są wymagane odkąd główne składniki produktu prawie są nierozpuszczalne w wodzie

 

Biodegradacja

Biodegradacja nie jest stosowana do substancji nieorganicznych. (odnosi się do barwnika).

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie określono. Zgodnie z Rozporządzeniem, Aneks XI REACH – (Sekcja 1), badania bioakumulacji nie są wymagane z powodu bardzo słabej dostępności biologicznej w kategorii substancji, jaką są metale.

 

Skażenie ołowiem

– w środowisku wodnym bioakumuacja / biokoncentracja w wodach słodkich: 1.55 L / kg.
– w środowisku lądowym,czynnik bioakumuacji / biokoncentracji w glebie : 0.39 kg / kg (masa sucha).

 

12.4. Mobilność w glebie

Brak danych

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Kryteria PBT oraz vPvB (Annex XIII – REACH) nie są stosowane do substancji nieorganicznych. (Bawnik Falu ).

 

12.6. Inne niepożądane skutki

Nieznane

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

 

13.1. Metody postępowania z odpadami:

 

Usuwanie produktu/opakowania

Usuwanie odpadów, wycieków i opakowań zgodnie z regulacjami lokalnym i prawodawstwem krajowym.
Przetwarzanie, wykorzystywanie lub zanieczyszczenie tego produktu może skutkować zmianą warunków gospodarki odpadami.

 

Zanieczyszczona woda przemysłowa powinna zostać oczyszczona w zakładzie uzdatniania wody przemysłowej, bądź odprowadzona do oczyszczalni ścieków, gdzie są dostępne etapy oczyszczania zarówno pierwotnego i wtórnego.

 

14 Informacje dotyczące transportu

Farba Falu nie jest klasyfikowana jako towar niebezpieczny w transporcie.

 

14.1. Numer UN

Nie mają zastosowania

 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie mają zastosowania

 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie mają zastosowania

 

14.4. Grupa opakowaniowa

Nie mają zastosowania

 

14.5.Zagrożenia dla środowiska

Nie mają zastosowania

 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika

Nie mają zastosowania

 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie mają zastosowania

 

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

 

15.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska określony do substancji lub mieszaniny:

Brak dostępnych informacji

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie zostały przeprowadzone żadne oceny bezpieczeństwa chemicznego dla farby Falu

16 Inne informacje

Pełny tekst wszystkich zwrotów z sekcji 3.2

 

Oznaczenia dotyczące ryzyka:

R48/20; Stanowi zagrożenie: niebezpieczeństwo poważnego zagrożenia dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R20/22; Stanowi zagrożenie przez wdychanie lub połknięcie.
R33; Niebezpieczeństwo skumulowanych skutków.
R36/37/38; Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę.
R43; Może powodować uczulenie w kontakcie ze skorą.
R50; Bardzo toksyczne dla organizmów wodnych.
R50/53; Bardzo toksyczne dla organizmów wodnych, może powodować może powodować długoterminowe niekorzystne skutki w środowisku wodnym.
R51/53; Toksyczne dla organizmów wodnych, może powodować może powodować długoterminowe niekorzystne skutki w środowisku wodnym.
R61; Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
R62; Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

Zwrot określający zagrożenie:

H302; Szkodliwość w przypadku połknięcia
H315; Powoduje podrażnienie skóry.
H317; Może powodować reakcje alergiczna skóry
H319; Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H332; Szkodliwe przez wdychanie.
H335; Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H360Df; Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H372; Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
H373; Może spowodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
H400; Bardzo toksyczne dla organizmów wodnych.
H410; Bardzo toksyczne dla organizmów wodnych powodując długotrwałe skutki.
H411; Toksyczne dla organizmów wodnych powodując długotrwałe skutki.

Skróty:

AFS: Szwedzki Urząd Ochrony Środowiska Pracy
The Swedish Work Environment Authority constitutional Collection

EC50: Skutki stężenia. Stężenie określonych obserwowanych bądź zmierzonych skutków na 50% badanych organizmach w określonym czasie
LC50: Stężenie śmiertelne: Stężenie które jest śmiertelne dla 50% badanych organizmach w określonym czasie.
LD50: Dawka śmiertelna. Dawka śmiertelna dla 50% badanych organizmów.
NOEC: Stężenie bez zaobserwowanych skutków .
Najwyższe badane stężenie przy którym, w badaniach, żadne statystycznie znaczące efekty nie zostały zaobserwowane w badanej populacji w porównaniu z odpowiednią grupą kontrolną.
PNEC: Przewidywane stężenie bez zaobserwowanych skutków
Stężenie substancji poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków na dany element środowiska.

DN(M)EL: pochodny poziom niepowodujący zmian / pochodny poziom powodujący minimalne zmiany.
Poziom narażenia na działanie substancji,
poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków.

PBT: Trwała, Bioakumulatywna i Toksyczna. Substancja PBT spełnia kryteria określone w Części 1 Aneksu XIII – REACH

vPvB: Bardzo trwała, bardzo bioakumulatywna i bardzo toksyczna.

Substancja vPvB spełnia kryteria określone w Części 2 Aneksu XIII – REACH