REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.FARBASZWEDZKA.PL

§1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin zawierania umów sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług droga elektroniczną.

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem URL www.farbaszwedzka.pl, prowadzony przez firmę RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 725 127 86 18, z którą Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mail: sklep@farbaszwedzka.pl. Sklep internetowy prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej farb.

 3. Sklep – sklep stacjonarny prowadzony przez firmę RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 725 127 86 18, z którą Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mail: sklep@farbaszwedzka.pl.Sklep prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej farb.

 4. Sprzedawca – Rafał Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 725 127 86 18, z którym Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mail: sklep@farbaszwedzka.pl.

 5. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Klient – podmiot korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych niniejszym Regulaminem oraz dokonujący zakupu towarów w Sklepie internetowym, będący:

  1. pełnoletnią lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osobą fizyczną,

  2. osobą prawną

  3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 7. Klient zarejestrowany – Klient posiadający Konto Klienta.

 8. Klient niezarejestrowany – Klient nieposiadający Konta Klienta.

 9. Konto Klienta – wyodrębniona część serwisu znajdującego się pod adresem URL www.farbaszwedzka.pl, która pozwala Klientowi zarejestrowanemu na korzystanie z funkcjonalności wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 10. Rejestracja – działanie zmierzające do utworzenia Konta Klienta na stronie znajdującej się pod adresem URL www.farbaszwedzka.pl, polegające na zaznaczeniu opcji „Stworzyć konto?”, wyborze Hasła i przesłaniu prawidłowego wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na ww. stronie internetowej.

 11. Hasło – ustalany samodzielnie przez Klienta ciąg znaków, niezbędny do każdorazowej autoryzacji Klienta zarejestrowanego

 12. Potwierdzenie zamówienia – wiadomość e-mail wysyłana przez Sprzedawcę na adres Klienta, która stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Potwierdzenie zamówienia określa specyfikację zamawianego produktu oraz inne istotne elementy zamówienia.

 13. Najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę – przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej

 14. Miejsce zwrotu towaru – siedziba Sprzedawcy.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa:

  1. zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego,

  2. sposób zawarcia, okres obowiązywania i tryb rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  3. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną,

  4. tryb postępowania dotyczącego odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  5. szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  6. sposób zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  7. tryb składania zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  8. procedurę dokonywania płatności,

  9. zasady realizacji złożonych zamówień,

  10. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego zakupionych towarów,

  11. tryb postępowania dotyczącego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  12. wskazanie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,

  13. stosowaną przez Sprzedawcę politykę prywatności.

 2. Porozumiewanie się ze Sprzedawcą może nastąpić w następujący sposób:

  1. telefonicznie pod numerem +48 739 069 218,

  2. za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji: RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz,

  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: sklep@farbaszwedzka.pl.

§3

Zasady i warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi:

  1. umożliwienia złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez wypełnienie formularza zamówienia,

  2. utworzenia i utrzymywania Konta Klienta w Sklepie internetowym.

 2. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego określonych w §3 ust. 1 powyżej jest nieodpłatne.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta sprzeczne z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania, jak również za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem swojego Konta Klienta.

 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest po łącznym spełnieniu przez Klienta poniższych warunków technicznych:

  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego łączność z siecią Internet

  2. wyposażenie urządzenia w odpowiednią przeglądarkę internetową

  3. dostęp do poczty elektronicznej

  4. obsługa przez urządzenie protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, włączona obsługa protokołu JavaScript, cookies oraz flash.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji w zakresie technicznego sposobu realizacji usług. Zmiany te pozostaną bez wpływu na prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz nie będą oddziaływać negatywnie na jakość świadczonych usług.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczonych usług ze względu na konieczność konserwacji lub zmian w infrastrukturze technicznej Sklepu internetowego, jeśli nie naruszy to praw Klienta.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych, urządzenia końcowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie ze Sklepu internetowego.

§4

Zawarcie, okres obowiązywania i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Złożenie zamówienia lub utworzenie Konta Klienta wiąże się z zawarciem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje niezwłocznie po zawarciu ww. umowy.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas określony, z chwilą wysłania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

 4. Rozwiązanie umowy określonej §4 ust. 3 powyżej w następuje z chwilą:

  1. wykonania zawartej w ten sposób umowy sprzedaży,

  2. anulowania złożonego zamówienia,

  3. innych przyczyn prawem przewidzianych.

 5. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i utrzymywania Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieokreślony w przypadku zaznaczenia opcji „Stworzyć konto?” podczas składania zamówienia. Chwilą zawarcia umowy jest wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia określonego w §4 ust. 3 powyżej, zawierającego dodatkowe żądanie utworzenia Konta Klienta i określenie wybranego hasła.

 6. Każda ze stron umowy wskazanej w §4 ust. 5 powyżej może wypowiedzieć ją bez podawania przyczyn. Wypowiedzenie następuje przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, przy czym:

  1. Klient wysyła oświadczenie na adres e-mail: sklep@farbaszwedzka.pl lub za pośrednictwem poczty zwykłej – na adres RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz.

  2. Sprzedawca wysyła oświadczenie na adres poczty elektronicznej lub poczty zwykłej podany przez Klienta w toku rejestracji.

 7. W celu wypowiedzenia umowy określonej §4 ust. 5 powyżej, mogą Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia o wypowiedzeniu, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy określonej §4 ust. 5 powyżej wywiera skutek po upływie 7 dni od daty doręczenia drugiej stronie.

 9. Rozwiązanie umowy określonej §4 ust. 5 powyżej następuje z chwilą jej skutecznego wypowiedzenia.

 10. Ustanie mocy wiążącej umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na moc wiążącą zawartej umowy sprzedaży.

§5

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca będzie dokładał starań mających na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu internetowego. Zobowiązuje się on do niezwłocznego usuwania wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, które zostały zgłoszone przez Klientów.

 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@farbaszwedzka.pl lub za pośrednictwem poczty zwykłej na adres RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz.

 3. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacji poniższych informacji:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania i adres do korespondencji,

  3. adres poczty elektronicznej

  4. przedmiot reklamacji,

  5. przyczynę reklamacji.

 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

 5. Jeśli Klient nie zastrzeże inaczej, Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, stosownie do sposobu w jaki złożono zgłoszenie reklamacyjne.

§6

Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w §6 ust. 1 powyżej rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6 ust. 1 powyżej następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dla Państwa wygody ww. wzór został zamieszczony również w formie załącznika nr 1 do Regulaminu.

 4. Do zachowania terminu określonego w §6 ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy, tj. RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@farbaszwedzka.pl.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowa ta uważana jest za niezawartą.

 6. Ograniczenie możliwości odstąpienia od umowy przewidziane niniejszym paragrafem, nie wyklucza uprawnienia do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w trybie wskazanym w §4 powyżej.

§7

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego i usług świadczonych drogą elektroniczną dokonywane jest poprzez sieć Internet. Wiąże się to z zagrożeniami występującymi przy korzystaniu z tej sieci, których przeciwdziałanie leży poza zakresem możliwości usługodawcy.

 2. Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z Internetu może polegać między innymi na możliwości:

  1. otrzymania spamu – niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną,

  2. wprowadzenia oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, które w sposób niezauważony przez użytkownika mogą zarazić pliki w sposób samopowielający,

  3. wprowadzenia robaków internetowych (worm), które stanowią szkodliwe oprogramowanie zdolne do samopowielania,

  4. instalacji oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w sieci Internet.

  5. narażenia na cracking lub phishing (łowienie haseł)

  6. wprowadzenia oprogramowania mogącego wyrządzać szkody do urządzenia końcowego, z którego korzysta Klient.

  7. narażenia na działanie innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania, niewchodzącego w skład powyższych punktów, a występującego pod nazwami wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itp.

 3. Dla Państwa bezpieczeństwa zalecamy używanie aktualnego oprogramowania przeciwdziałającemu powyższym zagrożeniom w postaci programów antywirusowych oraz aplikacji chroniących urządzenia końcowe przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Zaleca się również zachowanie poufności informacji o zastosowanym loginie i haśle.

§8

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli dana informacja zawiera jednostkową cenę towaru.

 2. Dokonując zamówienia, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru ze Sprzedawcą. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysłane przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

 3. Skutkiem prawnym złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty jest zawarcie umowy sprzedaży zamówionego towaru.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje poprzez:

  1. wysłanie potwierdzenia zawartej umowy wraz ze specyfikacją zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta.

  2. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 5. Umowa sprzedaży może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

§9

Składanie zamówień

 1. Zamówień mogą dokonywać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 2. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 3. Zamówienia składa się za pośrednictwem strony internetowej, wypełniając dostępny formularz zamówienia.

 4. W celu złożenia zamówienia, klient zobowiązany jest dokonać wyboru:

  1. zamawianych towarów,

  2. adresu dostawy,

  3. sposobu płatności,

  4. ewentualnych danych celem wystawienia faktury VAT. Fakturę VAT sklep wystawia jedynie na wyraźne żądanie klienta, w przeciwnym wypadku do zamówienia dołączany jest jedynie paragon.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia (potwierdzenie zamówienia), zawierający określenie wszystkich jego istotnych elementów.

 6. Klient ma możliwość wykrywania lub korygowania błędów dotyczących danych wprowadzonych przy składaniu zamówienia, stosując poniższe metody i środki techniczne:

  1. do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję formularza zamówienia.

  2. weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

 7. Towary objęte promocją lub wyprzedażą są dostępne w ograniczonej ilości – decyduje pierwszeństwo złożenia zamówienia.

 8. W przypadku braku dostępności zamówionego przez Klienta towaru z jakiejkolwiek przyczyny, a tym samym niemożności realizacji zamówienia, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem jego adresu e-mail w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W takim wypadku, zamówienie podlega anulowaniu, a jeżeli klient dokonał już zapłaty za towar, zwrotowi podlegają również wpłacone przez Klienta pieniądze. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od powiadomienia o niemożności realizacji zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient

 9. Klient może anulować lub zmodyfikować złożone zamówienie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej

 10. W razie uiszczenia ceny, Sprzedawca zwróci Klientowi należność wynikającą z nadpłaty powstałej w związku z anulowaniem lub modyfikacją zamówienia. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§10

Płatności

 1. Ceny wszystkich towarów dostępnych w sklepie są cenami brutto, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

 2. Koszty wysyłki towaru akceptowane są każdorazowo przez klienta na etapie składania zamówienia. Są one uzależnione od wielkości wysyłki oraz stawek obowiązujących u danego operatora.

 3. W wykonaniu zawartej umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

 4. Przy składaniu zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:

  1. płatność przy odbiorze. Wówczas realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

  2. przelew bankowy. Wówczas realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na numer rachunku bankowego sklepu: RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz, Alior Bank nr konta 76 2490 0005 0000 4500 7259 6235

 5. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu bankowego, zapłaty należy dokonać na numer rachunku Sprzedawcy wskazany w Regulaminie oraz w potwierdzeniu zamówienia.

 6. Celem usprawnienia realizacji Państwa zakupów, prosimy o podanie w tytule przelewu numeru złożonego zamówienia. Numer ten zostanie wskazany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia.

§11

Realizacja zamówień

 1. Zamówienia złożone w Sklepie internetowym realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W przypadku wyboru opcji „płatność przy odbiorze” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia

 3. W przypadku wyboru opcji „przelew bankowy” realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych.

 5. W przypadku wyboru towarów z adnotacją „dostępny na zamówienie”, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.

 6. Orientacyjny czas dostarczenia wysłanego towaru wynosi:

  1. w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej – 2 dni robocze.

 7. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny (na przykład opóźnienie z dostawą towaru przez dalszego dostawcę), sklep niezwłocznie informuję o tym fakcie Klienta, który ma możliwość anulowania tej części zamówienia, którego zwłoka dotyczy.

§12

Reklamacje towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta w wypadkach, gdy sprzedawany towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone w Kodeksie cywilnym oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

 2. Gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do sprzedawcy na adres jego siedziby, tj. RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz.

 3. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, zaleca się wskazanie w opisie reklamacji poniższych informacji:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania i adres do korespondencji,

  3. adres poczty elektronicznej,

  4. przedmiot reklamacji,

  5. przyczynę reklamacji,

  6. żądanie sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

 5. Jeśli Klient nie zastrzeże inaczej, Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, stosownie do sposobu w jaki złożono zgłoszenie reklamacyjne.

 6. Wszystkie towary sprzedawane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Reklamacje na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy. Reklamacje rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego).

 8. Termin, warunki i zasady rozpatrywania reklamacji zgłoszonej na podstawie gwarancji wynikają z treści dokumentu gwarancyjnego.

 9. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.

§13

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w §13 ust. 1 powyżej, rozpoczyna się z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta albo przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Natomiast gdy dane zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które mają zostać dostarczone osobno lub partiami, termin ten rozpoczyna bieg z chwilą objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub ostatniej partii.

 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §13 ust. 1 powyżej następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dla Państwa wygody ww. wzór został zamieszczony również w formie załącznika nr 1 do Regulaminu.

 4. Do zachowania terminu określonego w §13 ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy, tj. RMK Rafał Wojciechowski ul. Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz.

 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem przewidzianym w §13 ust. 1 powyżej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Zwrotu towaru należy dokonać na adres wskazany w §13 ust. 4 powyżej, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.

 8. Do zachowania terminu określonego w §13 ust. 7 wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. W razie odstąpienia od umowy, Klienta obciążają tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 10. W razie odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy towaru zmodyfikowanego na wyraźne życzenie Klienta, o którym mowa w §16 ust. 1 poniżej.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa ta uważana jest za niezawartą.

§14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Klient będący konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

§15

Polityka prywatności

 1. Mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych usług oraz ochronę prywatności Klientów, Sprzedawca tworzy następującą politykę prywatności.

 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 3. Przeglądanie zasobów Sklepu internetowego nie wymaga podawania danych osobowych, z zastrzeżeniem §15 ust. 15 poniżej.

 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga podania następujących danych osobowych:

  1. kraj,

  2. imię i nazwisko,

  3. adres,

  4. kod pocztowy,

  5. miasto,

  6. adres e-mail.

 1. Utworzenie Konta Klienta wymaga podania danych osobowych określonych w §15 ust. 5 powyżej, a nadto Hasła wybranego przez Klienta.

 2. Sprzedawca zbiera dane osobowe w celu zawarcia z Klientem umowy o świadczenie usługi złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, umowy Sprzedaży, jak również w związku z ich wykonywaniem.

 3. W przypadku Rejestracji, Sprzedawca zbiera dane osobowe również w celu zawarcia z Klientem umowy o świadczenie usługi utworzenia i utrzymywania Konta Klienta, jak również w związku z jej wykonywaniem.

 4. W przypadku odbioru osobistego towaru, Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.

 5. W przypadku wysyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, odbiorcą Państwa danych w zakresie niezbędnym dla dokonania wysyłki będzie – stosownie do Państwa wyboru:

  1. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-094 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000334972.

  2. firma kurierska – Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000384905.

 6. Niezależnie od treści §15 ust. 9 i 10 powyżej, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 7. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 8. Zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają również dane zbierane automatycznie.

 9. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy na odległość.

 10. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, automatycznie zbierane są następujące dane:

  1. adres IP,

  2. nazwa domeny,

  3. rodzaj stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej,

  4. rodzaj systemu internetowego stosowanego przez Klienta.

 11. Dane wskazane w §15 ust. 15 powyżej mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), które stanowią pliki przesyłane i zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie itp.) korzystającego ze Sklepu internetowego. Służą one do uzyskiwania informacji dotyczących preferencji Klienta.

 12. Pliki cookies („ciasteczka”) nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu, z którego korzysta Klient.

 13. Pliki cookies („ciasteczka”) zapamiętują preferencje Klientów, pozwalając na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Służą one również opracowywaniu informacji statystycznych.

 14. Klient może odmówić wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies. W tym celu należy dokonać odpowiednich ustawień w stosowanej przeglądarce internetowej. Dokładne postępowanie różni się w zależności od oprogramowania używanego przez Klienta.

 15. Celem usunięcia plików cookies znajdujących się na urządzeniu końcowym Klienta należy dokonać wyboru odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej lub ręcznie usunąć pliki z pamięci urządzenia. Dokładne postępowanie różni się w zależności od oprogramowania używanego przez Klienta.

 16. Sprzedawca informuje, że odmowa wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

 17. Dane, o których mowa w §15 ust. 15 powyżej mogą zostać wykorzystane w celu:

  1. diagnozowania problemów technicznych związanych z wykorzystywanym serwerem,

  2. tworzenia analiz statystycznych,

  3. udoskonalania Sklepu internetowego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez RMK Rafał Wojciechowski z siedzibą Barlickiego 2a.22 95-100 Zgierz w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie produktów będących w ofercie firmy RMK Rafał Wojciechowski

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów i jest uwzględniana w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.
Przetwarzane dane osobowe zostały nam przekazane dobrowolnie bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą, lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia współpracy biznesowej.
Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki, jakim jest udokumentowanie realizacji transakcji, tworzenie analiz, dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketing produktów i usług własnych.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie marketingowej zapewniamy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się jednak, aby nasze działania marketingowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji.

Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji i rozliczenia zamówień i umów.
W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazywać Państwa dane następującym podmiotom:
• podwykonawcom, firmom księgowym, firmom świadczącym usługi marketingowe, windykacyjne oraz innym podmiotom, z którymi administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych,
a także organom publicznym, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
Mogą się Państwo skontaktować z administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@farbaszwedzka.pl

§16

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie modyfikacje zamówionego towaru (barwienie farby itp.) możliwe są jedynie po ich uprzednim sprecyzowaniu drogą e-mailową oraz akceptacji przez Sprzedawcę. Ich cena ustalana jest indywidualnie.

 2. Właściwym dla Sprzedawcy zbiorem zasad etyki zawodowej jest Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców, dostępny pod adresem URL: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2015.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez które rozumie się zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany techniczne w funkcjonowaniu Sklepu czy Sklepu internetowego oraz zmiany organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, Klient zarejestrowany zostanie powiadomiony przez informację przesyłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 6. W stosunku do Klienta zarejestrowanego, zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o ich treści w sposób opisany powyżej.

 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych jego postanowień. Dotyczy to zarówno Klientów zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych.

 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej pod adresem URL www.farbaszwedzka.pl. Na żądanie Klienta, zostanie on również bezpłatnie wysłany na wskazany adres poczty elektronicznej.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY

O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić